Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn ten allen tijde van toepassing. Iedere koper of bieder zal door het plaatsen van een bod worden geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 1: Definities

WoordDefinitie
Algemene Voorwaarden Onderhavige Algemene Voorwaarden
Bieder De persoon/gebruiker die een bod uitbrengt. Een Gebruiker kan meerdere Bieder accounts hebben.
Bod Het bedrag dat door een gebruiker/bieder in een (online) veiling voor een lot wordt geboden.
GOEROE BVBA en/of haar dochter- of zusterondernemingen Dorpsstraat 43, 9190 Stekene
Gebruiker De persoon die zich als zodanig op de internetsite heeft geregistreerd.
Gebruiksovereenkomst De overeenkomst tussen GOEROE BVBA en Gebruiker.
Inloggen De Gebruiker verschaft zichzelf toegang tot de Website met zijn opgegeven email adres en zelf gekozen wachtwoord.
Lot Eén of meer roerend(e) goed(eren), of voorwerp(en) die als een geheel worden geveild en aan één koper worden toegewezen. Het lot wordt geïdentificeerd door het lotnummer en een beknopte beschrijving.
Koopovereenkomst De overeenkomst tussen de Koper en Verkoper, waarbij de Verkoper zich verbindt tot de levering van de zaak en Koper zich verbindt tot betaling van de koopsom (cf. Art. 1582 BW)
Koopsom Het bedrag dat door de Koper wordt geboden voor één of meerdere loten inclusief de Veilingkost(en) en BTW.
Koper De persoon / Gebruiker aan wie één of meerdere loten werden toegewezen.
Levering / Afgifte De feitelijke inbezitname van het Lot door de Koper of zijn rechthebbende.
Live Openbare Verkoop Een klassieke openbare verkoop.
Live Online Openbare Verkoop Een Live Openbare Verkoop, waarbij de Gebruiker door zijn registratie via de Website kan meebieden gedurende de Live Openbare Verkoop.
Persoonsgegevens De door de Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam, adres, woonplaats, email adres e.a.
Registratie Ieder persoon die zijn persoonlijke gegevens heeft vastgelegd op de Website om toegang te verkrijgen tot de Online Veilingverkopen.
Specifieke Voorwaarden De voorwaarden die specifiek bij elke afzonderlijke verkoop worden opgesteld. Zij vullen de Algemene Voorwaarden aan. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Live (Online) Openbare Verkoop, de Online Veilingen, de Onderhandse Verkoop en primeren op de Algemene Voorwaarden.
Toewijzing De verklaring van GOEROE BVBA aan de kandidaat-koper, die het hoogste bod heeft geplaatst, en/of hoogste Bieder, dat zijn bod werd aanvaard en dat de koopovereenkomst tot stand komt.
Veiling Een georganiseerde Openbare Verkoop. Dit kan zowel een Live Openbare Verkoop zijn als een Live Online Openbare Verkoop.
Veilingkosten Het percentage dat wordt opgeteld bij het geplaatste bod van de Bieder exclusief BTW.
Verkoop De Onderhandse Verkoop.
Verkoper De Opdrachtgever. De persoon in wiens opdracht het lot wordt geveild. De Verkoper kan de curator, de vereffenaar, een leasingmaatschappij, een financiële instelling of eender in wiens opdracht GOEROE BVBA de loten veilt zijn.
Waarborg GOEROE BVBA kan indien zij dit nodig acht de Kopers of Bieders verzoeken een waarborg te betalen van 50% voor de gestelde periode van de gestelde waarborg. Bij niet-toekenning van het bod aan de Koper of Bieder zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige vergoeding.
Website De Website auxion.be

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 De Algemene voorwaarden hebben betrekking op hetzij de Live openbare verkoop, de online veilingverkoop, de onderhandse verkoop, de overname, de winkeluitverkoop, … en zijn van toepassing op de relatie tussen de Gebruiker/Koper/Bieder respectievelijk de Verkoper enerzijds en GOEROE BVBA anderzijds.

2.2 De relatie tussen Gebruiker/Koper/Bieder en GOEROE BVBA zal beheerst worden door de Algemene voorwaarden en de Specifieke voorwaarden, maar in geval van enige discrepantie tussen beide voorwaarden, zullen de Specifieke voorwaarden prevaleren.

2.3 In geval van discrepantie en/of onduidelijkheid tussen de Nederlandstalige Algemene voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden en de anderstalige Algemene voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie prevaleren.

2.4 Ieder Gebruiker die zich op de Website van GOEROE BVBA registreert, iedere Bieder die zich op de Website inlogt om een mogelijk bod uit te brengen en/of iedere mogelijke kandidaat koper die aan een Veiling wenst deel te nemen dient na kennismaking in te stemmen met de Algemene voorwaarden.

Artikel 3: Gebruiksovereenkomst

3.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt de Gebruiker o.a. in staat de voortgang van Veilingen via de Website te volgen. De Gebruiksovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij de Registratie vertrekt de Gebruiker zijn Persoonsgegevens aan GOEROE BVBA en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website.

3.2 Na Registratie kan de Gebruiker zich met behulp van zijn zelf gekozen wachtwoord Inloggen op de Website. De Gebruiker verplicht zich na Inloggen op de Website zich behoorlijk te gedragen en geen schade toe toe brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden na het Inloggen.

3.3 De Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Gebruiker de verplichting GOEROE BVBA per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

3.4 GOEROE BVBA behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.5 GOEROE BVBA neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft de Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

3.6 Het is de Gebruiker verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderzins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOEROE BVBA.

3.7 Door Registratie aanvaardt de Gebruiker deze Algemene voorwaarden voor ieder keer dat de Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.

Artikel 4: Organisatie van de veiling

4.1 GOEROE BVBA zorgt voor de organisatie, voorbereiding en uitvoering van zowel de live openbare veiling, de online veiling als de verkoop. De toewijzing gebeurt door de gerechtsdeurwaarder en/of GOEROE BVBA.

4.2 GOEROE BVBA kan de identiteit van de Bieder via externe databanken nagaan en kan de authenticiteit van de Persoonsgegevens bij Registratie onderzoeken.

4.3 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk indien door technische onvolkomenheden niet kan worden geboden en de Veiling en/of Verkoop hierdoor wordt verhinderd. GOEROE BVBA en/of de gerechtsdeurwaarder zal in een dergelijk geval besluiten de loten toe te wijzen, terug in veiling te plaatsen of de Veiling en/of Verkoop met 24u te verlengen.

4.4 GOEROE BVBA kan op ieder ogenblik, gedurende de Veiling of Verkoop, indien zij dit noodzakelijk acht, een minimumbod invoeren, de Veiling of Verkoop stopzetten, de loten samenvoegen, splitsen, opnieuw aanbieden of loten inhouden.

4.5 GOEROE BVBA kan, indien nodig, voor bepaalde veilingen en/of verkopen, de Koper of Bieder contacteren en hem verzoeken zijn solvabiliteit aan te tonen. GOEROE BVBA kan hiervoor de Koper of Bieder verzoeken een Waarborg van 50% van de koopsom te betalen. Bij niet toekenning van het bod aan de Koper of Bieder, zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige vergoeding.

4.6 GOEROE BVBA en/of de gerechtsdeurwaarder heeft het recht een Bod van een eventuele Bieder te weigeren zonder hier een reden voor op te geven. In geval van een geschil over een Bod, heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing.

4.7 Alle veilingen geschieden onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder, welke toezicht houdt op de Veiling, de gedane biedingen en toewijzingen. De Gerechtsdeurwaarder steld dan krachtens de geldende wettelijke bepalingen een proces-verbaal op van de openbare verkoop.

Artikel 5: Online veilingvoorwaarden

5.1 Bij een online veiling worden alle loten en/of goederen verkocht in de staat waarin ze zich bevinden exclusief 15% Veilingkosten en BTW. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden van de Veiling.

5.2 De Koper of Bieder wordt geacht de loten en/of goederen zorgvuldig te hebben geïnspecteerd welke verkocht worden zonder waarborg ook indien de aard, de staat, de hoeveelheid of de benaming niet conform is met de beschrijving op de Website. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen op de Website kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de Verkoop of tot de vernietiging van de Verkoop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen worden louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van GOEROE BVBA en/of de verkoper kunnen leiden. Voorbeelden van dergelijke foutieve vermeldingen kunnen zijn (maar is niet beperkt tot): km-standen, draaiuren van voertuigen of machines, bouwjaren, 1ste inschrijvingsdata of technische of commerciële specificaties.

5.3 De online Veiling geschiedt bij opbod op de Website.

5.4 Ieder uitgebracht Bod is absoluut en onherroepelijk. De Bieder aanvaardt door zijn Bod de Algemene voorwaarden en verbindt er zich toe het/de te koop gestelde Lot(en) aan de door hem geboden prijs, vermeerderd met de Veilingkosten en BTW, te kopen.

5.5 De biedingen kunnen de vorm aannemen van een “Proxy Bod” of “Statisch Bod”. Een “Statisch Bod” veronderstelt een bieding in de vorm van een vast bedrag per Lot. Het is het eerstvolgende Bod dat de Bieder uitbrengt op een Lot. Hierdoor is de Bieder genoodzaakt om het Lot te volgen. De Bieder met het hoogste Bod aan het eind van de Veiling wordt de Koper en met gevolge de nieuwe eigenaar van dit Lot. Een “Proxy Bod” veronderstelt een maximaal bedrag dat Bieder A bereid is te betalen voor een bepaald Lot. Dit bedrag blijft altijd geheim. Het systeem houdt het verdere verloop van de biedingen bij en zal automatisch het laagst mogelijke Bod doen om de bieding van een derde (bv. Bieder B) te overbieden. Dit kan worden aangehouden tot aan het door de Bieder opgegeven maximum (Proxy Bod). Pas wanneer een derde (bv. Bieder B) een hoger bod doet dan het door de Bieder A ingestelde maximum (Proxy Bod) is Bieder A niet meer de hoogste Bieder. Aan het eind van de Veiling worden, indien van toepassing, de loten aan de hoogste Bieder toegewezen. De hoogste Bieder betaalt het laagste Bod wat nodig is om de hoogste Bieder te zijn. Dit hoeft niet in te houden dat dit het maximum (Proxy Bod) is. De Bieder kan zijn Proxy Bod enkel uitschakelen door het plaatsen van een Statisch Bod dat op dat ogenblik het hoogste is.

5.6 De toewijzing komt gewoonlijk toe aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft geplaatst, waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt. GOEROE BVBA behoudt zich echter het recht voor om, indien nodig, het hoogst uitgebrachte Bod te weigeren en het tweede hoogste Bod en/of ander Bod als hoogste Bod te beschouwen. De tweede hoogste Bieder en/of elke Bieder blijft hierdoor aan zijn Bod gebonden.

5.7 GOEROE BVBA behoudt zich het recht voor, zowel gedurende de veiling als na sluiting van de Veiling, indien nodig, een Lot alsnog in te houden. Zij zal de Bieder hiervan evenwel op de hoogte brengen/berichten.

5.8 Bij rouwkoop wordt het betrokken Lot herroepen ten laste van de rouwkoper en op zijn kosten, zonder dat deze de gebeurlijke prijs kan opvragen.

5.9 In het geval een Bod wordt geplaatst op een bepaald Lot, 5 min vóór de sluitingstijd van de online veiling, wordt de sluitingstijd van de online veiling voor dit bepaald Lot verlengd met 5 min, totdat geen biedingen meer worden gedaan.

5.10 De hoogste Bieder/Koper zal na sluiting van de Veiling vanwege GOEROE BVBA, per email of na schrijven, een PRO FORMA Factuur ontvangen met de aan hem toegewezen loten. Indien de hoogste Bieder/Koper geen bevestiging ontvangt, dan betekent dit dat zijn Bod niet werd aanvaard en er geen loten aan hem werden toegewezen.

5.11 Vanaf de toewijzing zijn de goederen voor rekening en voor risico van de Koper. GOEROE BVBA is niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en andere schadegevallen door overmacht.

5.12 Na toewijzing dient het saldo, binnen de 24u, volledig te worden overgemaakt op het rekeningnummer van GOEROE BVBA, met vermelding van het referentienummer dat wordt vermeld op elke email of brief dat naar de Koper wordt toegezonden.

5.13 Alle betalingen dienen te gebeuren in de munteenheid vermeld op de factuur.

5.14 De Koper ontvangt na volledige betaling van het saldo een factuur. Deze factuur geldt als betalingsbewijs en de Koper mag vanaf dan over zijn loten beschikken.

5.15 Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar.

5.16 In geval van laattijdige betaling zullen alle betalingen eerst in mindering worden gebracht op de kosten, vervolgens op de intresten en ten laatste op de koopsom.

5.17 Alle kopers betalen de BTW. EU-kopers met BTW-nummer krijgen de BTW teruggestort na aanvaarding van het BTW-nummer door het Ministerie van Financiën. Indien niet EU-kopers binnen de 10 dagen de bewijsstukken van uitvoer kunnen voorleggen aan GOEROE BVBA, zal de BTW teruggestort worden.

5.18 Iedere Bieder/Koper betreedt op eigen risico en verantwoordelijkheid de terreinen of gebouwen tijdens de bezichtigingsdagen, veilingdagen en afgifteperiode en dient zich aan de normen te houden die door GOEROE BVBA ter plaatste worden meegedeeld/opgelegd.

5.19 Kopers mogen niet over hun loten beschikken vooraleer deze volledig betaald zijn. De goederenafgifte heeft plaats op de door GOEROE BVBA vastgelegde plaats, dagen en uren, vermeld in de Specifieke voorwaarden.

5.20 Goederen niet afgehaald op de door GOEROE BVBA vastgelegde datum, zonder uitdrukkelijke toestemming van GOEROE BVBA, zullen ten laste van de koper worden doorverkocht of weggehaald worden.

5.21 De gekochte loten dienen door de Koper met uiterste deskundigheid en op eigen risico te worden weggehaald, zonder dat beschadigingen worden toegebracht aan de gebouwen of loten van derden. De Koper draagt de volledige aansprakelijkheid voor de schade die hij veroorzaakt bij het weghalen van de goederen en staat in voor de kosten van de verwijdering. Het is de Koper niet toegestaan op de plaats van afhaling te branden, lassen of slijpen zonder dat hij hiervoor voldoende verzekerd is.

5.22 In geval de eigenaar van de gebouwen of derden hun rechten doen gelden op een bepaald Lot, vooraleer dit Lot is opgehaald door de Koper, heeft GOEROE BVBA de bevoegdheid de Verkoop ongedaan te maken. GOEROE BVBA zal deze ontbinding meedelen aan de Koper per email en/of per aangetekend schrijven, naar het door de Koper in de Persoonsgegevens opgegeven adres, en verplicht er zich dan toe de Koper het reeds betaalde bedrag voor het betreffende kavel volledig te vergoeden.

5.23 Bij eventuele betwistingen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig de Belgische Wet.

Artikel 7: De Ontbinding

7.1 Indien de Koper verzuimt zijn verplichtingen na te komen, kan GOEROE BVBA, in naam van de Verkoper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de Koopovereenkomst ontbinden. Voorbeelden van dergelijk verzuim door de Koper kunnen zijn (doch zijn niet beperkt tot): het niet (tijdig) volledig betalen van de koopsom, het niet (tijdig) afhalen van goederen op de door GOEROE BVBA vastgestelde datum, het niet verstrekken van de voor afgifte noodzakelijke informatie. Het staat GOEROE BVBA dan vrij de loten aan een derde toe te wijzen, zonder dat GOEROE BVBA tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

7.2 De tekortkomende Koper zal in geval van ontbinding aan GOEROE BVBA een forfaitaire schadevegoeding van 25% op de koopsom moeten betalen vermeerderd met (veiling)kosten ter dekking van de administratieve-, opslag-, verzekering- en transportkosten. Dergelijke vergoeding ontneemt GOEROE BVBA zijn recht niet om een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8.2 Iedere aansprakelijkheid van GOEROE BVBA en/of de Verkoper, dat voortspruit uit een zichtbaar of verborgen gebrek aan de loten is uitgesloten.

8.3 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen in de catalogus en/of op de Website. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen in de catalogus en/of op de Website kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de Verkoop of tot de vernietiging van de Verkoop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen worden louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van GOEROE BVBA en/of de Verkoper kunnen leiden. Voorbeelden van dergelijke foutieve vermeldingen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): km-standen, draaiuren van voertuigen of machines, bouwjaren, 1ste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties.

8.4 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende en/of schadelijke stoffen in/aan de gekochte loten of goederen.

8.5 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk voor mogelijk technische onvolkomenheden aan de Website, waardoor niet kan worden geboden en de Veiling en/of Verkoop hierdoor niet kan doorgaan. GOEROE BVBA en/of de gerechtsdeurwaarder zal in een dergelijk geval besluiten de loten toe te wijzen, terug in veiling te plaatsen of de Veiling en/of Verkoop met 24u te verlengen.

8.6 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en andere schadegevallen door overmacht.

8.7 GOEROE BVBA is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden of technische vergissingen bij de mailing aan bieders omtrent de stand van de biedingen. De Bieder dient zich telkens zelf bijkomend extra te vergewissen van de correctheid van de tijdens de online Veiling verstuurde informatie.

Artikel 9: Mogelijke wijzingen

9.1 GOEROE BVBA behoudt zich het recht voor, om indien nodig, enige bepalingen uit de Algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vernietigen. De gewijzigd of nieuwe bepalingen treden van rechtswege in, nadat zij worden bekendgemaakt door GOEROE BVBA op de Website en/of in de catalogus en/of door GOEROE BVBA aan de Koper of Bieder per email worden meegedeeld. De in werking getreden Algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene voorwaarden, tenzij expliciet anders wordt aangegeven door GOEROE BVBA.

9.2 De Algemene voorwaarden kunnen bij elke Veiling en/of Verkoop worden aangevuld met Specifieke voorwaarden. Deze Specifieke voorwaarden worden door GOEROE BVBA vóór de Veiling of Verkoop tijdig meegedeeld. De Specifieke voorwaarden zullen in geval van enige discrepantie met de Algemene voorwaarden prevaleren op deze Algemene voorwaarden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 In geval van discrepantie en/of onduidelijkheid tussen de Nederlandstalige Algemene voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden en de anderstalige Algemene voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden, zal de Nederlandse versie prevaleren.

10.2 Op de Algemene voorwaarden en de daaruit ontstane rechtsbetrekkingen is het Belgisch recht van toepassing.

10.3 Bij eventuele betwistingen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig de Belgische Wet.